٪10 تخفیف

پرستار بیهوشی جلد دوم

دسته‌بندی:

کتاب پرستار بیهوشی جلد دوم

شامل مباحث تجهیزات و اداره بیهوشی

ترجمه/تالیف: دکتر پریسا مرادی مجد و همکاران

مشخصات ظاهری کتاب: وزیری/شومیز

سال چاپ: 1401

 • پشتیبانی مشاوران در ایام هفته
 • تعویض و مرجوع کالاهای معیوب
 • اصالت کالاها
 • تضمین بهترین قیمت بازار

423,000 تومان

کتاب پرستار بیهوشی جلد دوم

کتاب پرستار بیهوشی جلد دوم تجهیزات و اداره بیهوشی توسط دکتر پریسا مرادی مجد، دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻢ ﺳﺎﻋﯽ، ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﻓﺮد، ﺷﻘﺎﯾﻖ ﺗﻘﯽزاده، ﺻﺪف ﻣﻈﻔﺮی، ﺷﻬﻼ ﻋﺎﻗﻞ ﺷﺎهﻧﺸﯿﻦ ترجمه‌ی کامل و بدون کم و کاست ششمین تألیف »Nurse Anesthesia« و آخرین ویرایش کتاب ناگل هاوت و الیسا است که در سال 2018 منتشر شد.

این کتاب رفرنس اصلی پرستاران و کارشناسان بیهوشی در سراسر جهان بوده و منبع اعلام شده توسط کمیته برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دروس مقطع کارشناسی هوشبری و همچنین کارشناسی ارشد آموزش هوشبری می‌باشد. اﯾﻦ ﺟﻠﺪ از ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﺟﻤﻪ‌ی 14 ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﻮاع ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﻗﻠﺒﯽ، ﺗﻨﻔﺴﯽ، ﻋﺼﺒﯽ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ، ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺶ از ﻋﻤﻞ و آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﯿﻤﺎر، ﻣﺎﯾﻊدرﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺰرﯾﻖ ﺧﻮن، وﺿﻌﯿﺖ‌دﻫﯽ ﺣﯿﻦ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ، اداره‌ی راه ﻫﻮاﯾﯽ، اداره‌ی درد ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ، اداره‌ی ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ در ﺧﺎرج از اﺗﺎق ﻋﻤﻞ و ﻋﻮارض ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻮﺷﺒﺮی ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ و در ﺗﺮﺟﻤﻪ‌ی ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻔﻬﻮمی و ﻗﺎﺑﻞ درک ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻮﺷﺒﺮی و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ آﻣﻮزش ﻫﻮﺷﺒﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﺗﻼش ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ آﻣﻮزﺷﯽ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﮔﺮدد.

فهرست کتاب پرستاری بیهوشی 2

 • ﻓﺼﻞ 1: ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ
 • ﻓﺼﻞ 2: ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﯾﻨﮓ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ 1: ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻠﺒﯽ ـ ﻋﺮوﻗﯽ
 • ﻓﺼﻞ 3: ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﯾﻨﮓ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ 2: ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ
 • ﻓﺼﻞ 4: ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﯾﻨﮓ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ 3: ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ
 • ﻓﺼﻞ 5: ارز ﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺶ از ﻋﻤﻞ و آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﯿﻤﺎر
 • ﻓﺼﻞ 6: ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﺎﯾﻌﺎت، ﻣﺎﯾﻊ درﻣﺎﻧﯽ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ و اﺧﺘﻼﻻت الکترولیتی
 • ﻓﺼﻞ 7: ﺧﻮن و ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮﻧﯽ
 • ﻓﺼﻞ 8: وﺿﻌﯿﺖ دﻫﯽ ﺣﯿﻦ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ
 • ﻓﺼﻞ 9: اداره‌ی راه ﻫﻮاﯾﯽ
 • ﻓﺼﻞ 10: ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺲ از ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ
 • فصل 11: درد ﺣﺎد: ﻓﯿﺰ ﯾﻮﻟﻮژی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن
 • فصل 12: درد ﻣﺰﻣﻦ: ﻓﯿﺰ ﯾﻮﻟﻮژی و اداره‌ی درد
 • ﻓﺼﻞ 13: اداره‌ی ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ در ﺧﺎرج از اﺗﺎق ﻋﻤﻞ
 • ﻓﺼﻞ 14: ﻋﻮارض ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ

خرید کتاب پرستار بیهوشی جلد دوم

مشخصات ظاهری و فیزیکی که برای خرید پرستار بیهوشی جلد دوم نیاز دارید، شامل اطلاعات نویسنده، ناشر، نوع جلد، تعداد صفحات و قیمت کتاب در این قسمت ارائه شده است.

نویسنده/مترجم:

 • دکتر پریسا مرادی مجد
 • مریم میلانی فرد
 • دکتر اعظم ساعی
 • شقایق تقی زاده
 • صدف مظفری
 • شهلا عاقل شاه‌نشین

ناشر: جامعه نگر

سال انتشار: 1401
زبان کتاب: فارسی
جلد کتاب: شومیز
قطع کتاب: وزیری
رنگ صفحات: سیاه سفید
تعداد صفحات: 557 صفحه
شابک: 9786223060731

موضوع

بیهوشی

ناشر

جامعه نگر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرستار بیهوشی جلد دوم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت