٪10 تخفیف

درسنامه جامع ارشد ژنتیک انسانی

دسته بندی:

کتاب درسنامه جامع ارشد ژنتیک انسانی

پوشش کامل و خلاصه‌وار تمامی منابع به روز ژنتیک انسانی

مناسب داوﻃﻠﺒﺎن ﮐﻨﮑﻮرﻫﺎی ارﺷﺪ ژﻧﺘﯿﮏ اﻧﺴﺎﻧﯽ و دﮐﺘﺮی و آزﻣـﻮنﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ

خلاصه‌ای از رفرنس‌ها در یک مجموعه با پوشش مفاهیم کلیدی

نویسنده/مترجم: افشین بهرامی و همکاران

مشخصات ظاهری کتاب: رحلی/شومیز

سال چاپ: 1401

  • پشتیبانی مشاوران در ایام هفته
  • تعویض و مرجوع کالاهای معیوب
  • اصالت کالاها
  • تضمین بهترین قیمت بازار

711,000 تومان

درسنامه جامع ژنتیک انسانی

ﮐﺘـﺎب درسنامه جامع ارشد ژنتیک انسانی افشین بهرامی و همکاران تحت نظارت دکتر نجات مهدیه در ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪه‌ی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﻠﯿﺪی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺆاﻻت اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﻮﺷﺶ داده اﺳـﺖ. از آن ﺟـﺎ ﮐـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪی ﺣﺠﻢ وﺳﯿﻌﯽ از رﻓﺮﻧﺲ‌ﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺻﺮف زﻣﺎن زﯾﺎدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ درﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ اراﺋﻪی ﺷـﺮح ﻣﺨﺘﺼـﺮ و روﺷﻨﯽ از اﻧﺒﻮه ﻣﻄﺎﻟﺐ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﺟﺎﻣﻊو اﻟﺒﺘﻪ رﯾﺰﺑﯿﻨﺎﻧﻪ در ﻓﻬﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.

در ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﮐﺘـﺎب ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺷﯿﻮا و ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎده ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدد و ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻫـﺎیرﻓﺮﻧﺲ ژﻧﺘﯿﮏ، زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ و ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً در آزﻣـﻮنﻫـﺎی ارﺷﺪ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه و ﯾﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ رﺗﺒﻪﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ آزﻣﻮن، ﺟﺰو ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه‌اﻧﺪ. ﺟﻬـﺖ ﺳـﻬﻮﻟﺖ در ﯾـﺎدﮔﯿﺮی،ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ژﻧﺘﯿﮏ اﻧﺴﺎﻧﯽ، زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻣﻮﻟﮑـﻮﻟﯽو ﺑﯿﻮﺷـﯿﻤﯽ ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑـﻮده و ﻫـﺮ ﺑﺨـﺶ، از ﻓﺼﻞﻫﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﻟﻔﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﮑﯿﺪه ﮔﺮدآوری و ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه و در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﻮﯾﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺸـﺘﺎﻗﺎن ﻋﻠـﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮد.

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﮐﻨﮑﻮرﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ژﻧﺘﯿﮏ اﻧﺴﺎﻧﯽ و دﮐﺘﺮی وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و وزارت ﻋﻠـﻮم ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺷﺮﮐﺖ در ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ژﻧﺘﯿﮏ، ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ، ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی، ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮﻟﮑـﻮﻟﯽ، آزﻣـﻮنﻫـﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و… ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای آﻣﺎدﮔﯽ داﻧﺸﺠﻮﺑﺎن در آزﻣﻮنﻫﺎی ﻋﻠـﻮم ﭘﺎﯾـﻪ‌ی ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮔـﺮدد.

خرید درسنامه جامع ژنتیک انسانی

نویسنده/مترجم:

  • دکتر سعیده عبداله پور
  • دکتر فاطمه شجاعی جشوقانی
  • نرگس ظفری
  • رضا بهمنی
  • افشین بهرامی

زیر نظر دکتر نجات مهدیه

ناشر: جامعه نگر

سال انتشار: 1401
زبان کتاب: فارسی
جلد کتاب: شومیز
قطع کتاب: رحلی
رنگ صفحات: سیاه و سفید
تعداد صفحات: 516 صفحه
شابک: ‎9786223061080

ناشر

جامعه نگر

موضوع

ژنتیک

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “درسنامه جامع ارشد ژنتیک انسانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
درسنامه جامع ارشد ژنتیک انسانی
درسنامه جامع ارشد ژنتیک انسانی

711,000 تومان